Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog/ ortho-pedagoog, werkend bij PraktijkPresent en de cliënt.

1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.

2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

3. PraktijkPresent beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die hoogstwaarschijnlijk in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ (volwassenen) of voor vergoeding door de gemeente (zowel Generalistische Basis GGZ als jeugdhulp). Wanneer het vermoeden is dat dit niet het geval is, zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze inschatting.

4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij/ gemeente van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ zal PraktijkPresent de nota(‘s) ter vergoeding bij u aanleveren (bij volwassenzorg). U kunt declareren bij de zorgverzekeraar. Voor jeugd geldt dat wij voor u zullen declareren bij de gemeente indien er een beschikking is afgegeven. Wij zijn verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Wij vragen u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.

6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt waar mogelijk binnen een maand een factuur. Het betreft dan particuliere zorg.

7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. We sturen u dan een betalingsherinnering. Na een tweede betalingsherinnering voelt PraktijkPresent zich genoodzaakt tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. PraktijkPresent behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

8. Uw (regie)behandelaar bij PraktijkPresent is aangesloten bij de beroepsvereniging van psychologen (NIP) of Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en/ of opgenomen in het door de overheid ingestelde BIG-register (Beroepen In de Gezondheidszorg). Dit betekent dat uw (regie)behandelaar een beroepscode hanteert waarin hij/zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.

9. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. PraktijkPresent is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.

10. De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke (werk) aantekeningen van de behandelaar. In geval van relatietherapie geldt dat de ene partner geen toestemming hoeft te geven voor inzage. Voor inzien van dossier dient een afspraak gemaakt te worden. Het bespreken van de inhoud van het dossier met de therapeut wordt als een consult in rekening gebracht.

11. Inzage in het dossier door derden is alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. Het dossier wordt volgens wettelijke eisen vijftien jaar bewaard.

12. PraktijkPresent is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt.

13. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij PraktijkPresent van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat wij hierover een (korte) brief schrijven aan de huisarts. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging registreren wij, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag, wat wordt verstuurd naar het CBS. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan het CBS, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.

14. Vanaf de aanmelding heeft u bij PraktijkPresent vaak met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan neemt een van de andere collega’s de behandeling (tijdelijk) over. Voorwaarde voor een goede behandeling is een goed contact met uw behandelaar. Mocht dat contact om wat voor reden dan ook niet geheel naar uw zin zijn, dan kunt u dat altijd bespreken en eventueel om een andere behandelaar vragen.

15. De diensten worden geleverd op de locatie waar PraktijkPresent gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van video-bel sessies; indien dit gewenst is, kunt u dit aangeven.

16. De duur van een consult is 45 minuten, die van de intake 60 en van een relatiegesprek 75 minuten. De indirecte tijd is respectievelijk 15, 30 en 15 minuten.

17. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Consulten die binnen 24 uur afgezegd worden, zullen in rekening gebracht worden. Voor de niet tijdig afgemelde consulten op jeugdzorg, wordt de factuur naar ouders van het (minderjarige) kind gestuurd.

18. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

19. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van PraktijkPresent, dan zijn de voorwaarden van PraktijkPresent van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

20. PraktijkPresent heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Mocht dit niet naar tevredenheid worden afgehandeld, kunt u zich wenden tot de praktijkhouder. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

21. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

22. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen PraktijkPresent en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Lees ook onze disclaimer.